Szkoła podstawowa

Informacje o szkole

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego ma uprawnienia szkoły publicznej, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.2.24.

 

Szkoła prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w klasach 0 – VIII z podziałem na odrębne i niezależne od siebie skrzydła dla dwóch grup wiekowych: klasy 0 – III (pierwszy etap edukacji) oraz IV – VIII (drugi etap edukacji). Dzięki temu dzieci w wieku wczesnoszkolnym są oddzielone od starszych uczniów, którzy wymagają nieco innego otoczenia i zaplecza.

Skrojona na miarę

 

Naszym celem jest zindywidualizowany program nauczania. Jego realizacja jest możliwa jedynie w niewielkich grupach, dlatego w naszej szkole klasy nie przekraczają 12 osób.

 

Ulubione miejsce naszych uczniów, doceniane również przez rodziców to szkolna świetlica, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00, gdzie pod stałą opieką wychowawcy dzieci mogą pobawić się z rówieśnikami i odpocząć, ale także spokojnie odrobić zadania domowe i uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach.

Bogata oferta językowa

 

Języki obce to u nas podstawa. Pragniemy, aby dzieci, które kończą edukację w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 biegle władały językiem angielskim. Właśnie dlatego nasza szkoła gwarantuje naukę tego języka w poszerzonym zakresie, a także zajęcia odbywające się codziennie.

 

Dzieci w pierwszym etapie nauki (klasa 0 – III) mają możliwość uczestniczenia fakultatywnie w zajęciach drugiego języka obcego. W drugim etapie nauki (klasy IV – VIII) uczniowie obowiązkowo uczą się 2 języków obcych oraz dodatkowo mogą uczestniczyć w zajęciach z trzeciego języka.

Zajęcia dodatkowe

 

W ramach czesnego szkoła gwarantuje opiekę psychologa oraz konsultacje logopedyczne, a także profilaktyczną opiekę zdrowotną m.in. poprzez uświadamianie i wdrażanie zasad zdrowego jedzenia.

 

Ponadto wprowadziliśmy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych m. in.: taniec, balet, zajęcia wokalne, naukę gry na instrumencie, szermierkę, jazdę konną, tenis, lekcje malarstwa, lekcje fotografii, grafikę komputerową, kółko teatralne, zajęcia wyrównawcze, koło plastyczne oraz wiele innych, sugerowanych przez Rodziców.

 

Zobacz pełną ofertę zajęć dodatkowych >>>

Co obejmuje czesne?

 

Czesne wynosi 700 zł / miesiąc i obejmuje:

  • Klasy 12 osób
  • Program nauczania zgodny z aktualnym rozporządzeniem MEN poszerzony o dodatkowe partie materiału i godziny dydaktyczne zgodnie z wewnątrzszkolnymi ustaleniami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną.
  • Zajęcia języka angielskiego 5 razy w tygodniu
  • W klasach IV – VIII drugi język obcy
  • Zajęcia taneczne, teatralne i plastyczne
  • Zajęcia wyrównawcze
  • Opiekę psychologa i logopedy
  • Profilaktykę zdrowotną
  • Świetlicę czynną w godz. 7.00 – 19.00

Klasy rekomendowane

 

W naszej szkole umożliwiamy stworzenie klas rekomendowanych. Daje to Rodzicom okazję do uczestniczenia w przygotowaniu programu nauczania oraz doboru zajęć spośród tych, które zapewniamy w ramach czesnego, jak i zajęć dodatkowych.

 

Klasa rekomendowana nie powinna liczyć mniej niż 4 uczniów. Równocześnie szkoła gwarantuje, że nie zwiększy ilości dzieci w takiej klasie. W przypadku klas rekomendowanych, czesne ustalane jest wraz z rodzicami.

Wizja szkoły

 

Dobro największe – uczeń przygotowany do odnoszenia sukcesów i  radzący sobie z trudnościami.

Misja szkoły

 

Stymulowanie rozwoju ucznia do odnoszenia sukcesów na miarę jego możliwości.

 

Wszechstronny rozwój osobowości i kształtowanie charakteru ucznia zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.