Szkoła podstawowa

Informacje o szkole

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego ma uprawnienia szkoły publicznej, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.2.24.

 

Szkoła prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w klasach 0 – VIII z podziałem na odrębne i niezależne od siebie skrzydła dla dwóch grup wiekowych: klasy 0 – III (pierwszy etap edukacji) oraz IV – VIII (drugi etap edukacji). Dzięki temu dzieci w wieku wczesnoszkolnym są oddzielone od starszych uczniów, którzy wymagają nieco innego otoczenia i zaplecza.

Skrojona na miarę

 

Naszym celem jest zindywidualizowany program nauczania. Jego realizacja jest możliwa jedynie w niewielkich grupach, dlatego w naszej szkole klasy są kameralne (10-16 osób)

Ulubione miejsce naszych uczniów, doceniane również przez rodziców to szkolna świetlica, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00, gdzie pod stałą opieką wychowawcy dzieci mogą pobawić się z rówieśnikami i odpocząć, ale także spokojnie odrobić zadania domowe i uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach.

Bogata oferta językowa

 

Języki obce to u nas podstawa. Pragniemy, aby dzieci, które kończą edukację w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 biegle władały językiem angielskim. Właśnie dlatego nasza szkoła gwarantuje naukę tego języka w poszerzonym zakresie, a także zajęcia odbywające się codziennie.

 

Dzieci w pierwszym etapie nauki (klasa 0 – III) mają możliwość uczestniczenia fakultatywnie w zajęciach drugiego języka obcego. W drugim etapie nauki (klasy IV – VIII) uczniowie obowiązkowo uczą się 2 języków obcych oraz dodatkowo mogą uczestniczyć w zajęciach z trzeciego języka.

Zajęcia dodatkowe

 

W ramach czesnego szkoła gwarantuje opiekę psychologa oraz konsultacje logopedyczne, a także profilaktyczną opiekę zdrowotną m.in. poprzez uświadamianie i wdrażanie zasad zdrowego żywienia, wprowadzenie wielu zajęć sportowych, aktywność na świeżym powietrzu czy wycieczki poza miasto.

Ponadto wprowadziliśmy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych m. in.: hip – hop, zajęcia wokalne, naukę gry na instrumencie, szermierkę, tenis,  lekcje rysunku,  grafikę komputerową, kółko teatralne, zajęcia wyrównawcze, koło plastyczne oraz wiele innych, sugerowanych przez Rodziców.

Zobacz pełną ofertę zajęć dodatkowych >>>

Co obejmuje czesne?

 

Czesne wynosi 950 zł / miesiąc i obejmuje:

 • Klasy 10 – 16 osób
 • Program nauczania zgodny z aktualnym rozporządzeniem MEN poszerzony o dodatkowe partie materiału i godziny dydaktyczne zgodnie z wewnątrzszkolnymi ustaleniami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną.
 • Zajęcia języka angielskiego 5 godzin w tygodniu
 • W klasach IV – VIII drugi język obcy
 • Zajęcia plastyczne, podróżnicze, przyrodnicze, teatralne, psychologiczne, historyczne
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Opiekę psychologa i logopedy
 • Profilaktykę zdrowotną
 • Świetlicę czynną w godz. 7.00 – 19.00
 •  Owoce, warzywa oraz nabiał 
 • warsztaty, laboratoria, prelekcje, szkolenia

Klasy rekomendowane

 

W naszej szkole umożliwiamy stworzenie klas rekomendowanych. Daje to Rodzicom okazję do uczestniczenia w przygotowaniu programu nauczania oraz doboru zajęć spośród tych, które zapewniamy w ramach czesnego, jak i zajęć dodatkowych.

 

Klasa rekomendowana nie powinna liczyć mniej niż 4 uczniów. Równocześnie szkoła gwarantuje, że nie zwiększy ilości dzieci w takiej klasie. W przypadku klas rekomendowanych, czesne ustalane jest wraz z rodzicami.

Wizja szkoły

 

Dobro największe – uczeń przygotowany do odnoszenia sukcesów i  radzący sobie z trudnościami.

Misja szkoły

 

Stymulowanie rozwoju ucznia do odnoszenia sukcesów na miarę jego możliwości.

 

Wszechstronny rozwój osobowości i kształtowanie charakteru ucznia zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.